Ngân hàng Đông Á Thành Phố Đông Hà Quảng Trị

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đông Hà.