Ngân hàng Đông Á Huyện Đông Hưng Thái Bình

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Hưng.