Ngân hàng Đông Á Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi.