Ngân hàng Đông Á Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đồng Hới.