Ngân hàng Đông Á Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.