Ngân hàng Đông Á Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Giang.